Cíl a zaměření

Název časopisu: ENTECHO

Vydavatel: VŠCHT (ve spolupráci s dalšími institucemi)

Forma časopisu: digitální

Periodicita: průběžně (od roku 2024)

ISSN: 2571-1040

Cíle a zaměření časopisu: Časopis ENTECHO je zaměřen na presentaci inovativních studií, postupů a metod hodnocení interakcí antroposféry a biosféry. Cílem časopisu je přinášet české a slovenské odborné veřejnosti z řad zpracovatelů environmentálních studií, manažerů zodpovídajících za oblast firemní odpovědnosti (CSR), manažerů EMS, dále akademické obci a tvůrcům politik a nástrojů v oblasti životního prostředí aktuální poznatky o hodnocení vzájemného ovlivňování lidské společnosti a životního prostředí bez ohledu na formu takového hodnocení, oborové zaměření či směr ovlivňování. Redakce časopisu ENTECHO akceptuje tyto typy článků:

  • Recenze studií – popis provedených environmentálních studií, seznámení s použitými daty, postupy zpracování, cut-off kritérii a výsledky studií;
  • Recenze metod a technik – představení a popis aplikace existujících metodických přístupů, systémů hodnocení a technik provádění environmentálních hodnocení
  • Teoretické recenze – články kriticky hodnotící vývoj teorií používaných pro environmentální hodnocení a způsob, jakým jsou chápany v různých souvislostech
  • Tematické recenze – články zaměřené na dílčí specifické okruhy využívané při environmentálních hodnoceních
  • State-of-art příspěvky – články zaměřené na shrnutí (rešerši) současných přístupů k řešení environmentálních hodnocení, existujících či připravovaných standardech
  • Diskusní příspěvky - Kratší články představující nové nápady, či odpovědi na publikované články s cílem vyvolat diskusi nad konkrétním problémem; články musí být založeny na existující literatuře.

Vítány jsou též články s přesahem environmentálních hodnocení do sféry sociálních a ekonomických hodnocení a články studentů a začínajících vědeckých pracovníků odpovídající zaměření časopisu. Redakcí nebudou akceptovány články neodpovídající jazykovou a odbornou úrovní běžným standardům, články neodpovídající zaměření časopisu a články mající pouze reklamní charakter.

Články jsou publikovány v českém či slovenském jazyce s anglickým abstraktem, případně v anglickém jazyce. Všechny typy článků s výjimkou diskusních příspěvků podléhají recenzi dvou nezávislých odborníků. Recenze probíhají anonymním způsobem. Výběr recenzentů zajišťuje redakce časopisu ve spolupráci s členy redakční rady na základě oborového zaměření článku. Publikace diskusních příspěvků podléhá schválení redakční radou.