Politika open accessu

Časopis ENTECHO se s ohledem na cíle a zaměření časopisu a v souladu s doporučením Evropské komise (2012/417/EU)  hlásí k politice otevřeného přístupu k informacím na základě přesvědčení, že bezplatný a neomezený přístup k informacím je zásadní pro další rozvoj společnosti, šíření vědeckého poznání a znalostí. Proto pokud není uvedeno jinak, podléhají články zveřejněné v časopise ENTECHO licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní (CC BY 4.0).

Doporučení Evropské komise ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání (2012/417/EU) uvádí:

(5) Cílem politik otevřeného přístupu je poskytnout čtenářům bezplatně přístup k recenzovaným vědeckým publikacím a údajům z výzkumu v co nejranější fázi jejich šíření a umožnit používání a opakované využívání výsledků vědeckého výzkumu. Tyto politiky by se měly provádět s ohledem na problematiku práv duševního vlastnictví.

(6) Politiky otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu by se měly vztahovat na veškerý výzkum financovaný z veřejných prostředků. Očekává se, že tyto politiky zlepší podmínky pro provádění výzkumu tím, že omezí zdvojování úsilí a minimalizují čas strávený vyhledáváním informací a získáváním přístupu k nim. To urychlí vědecký pokrok a usnadní spolupráci v rámci EU i mimo ni. Tyto politiky budou rovněž reakcí na výzvy ke zlepšení přístupu k vědeckým informacím, které vycházejí z vědecké obce.“ 

Publikováním v časopise Entecho tak autoři naplňují požadavky Evropské komise v rámci programu Horizon 2020 i  Evropské rady pro výzkum, které zavádí povinnost zpřístupnit vědecké články s výsledky podpořeného výzkumu některou z forem Open Access.

Vydávání časopisu je podpořeno Fakultou  technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze a proto nejsou účtovány žádné poplatky ani za přijetí článku redakcí ani publikační náklady.