Informace pro autory

Máte zájem publikovat v tomto časopisu? Doporučujeme pročtení stránky O časopisu kde jsou uvedeny pravidla časopisu pro jednotlivé sekce, stejně jako pokyny pro autory níže. Než mohou autoři odeslat příspěvek, musí se do časopisu zaregistrovat nebo pokud již registrovaní jsou, mohou se jednoduše přihlásit a zahájit pětistupňový proces.

Pokyny pro autory

Do doby zprovoznění online systému pro podávání článků, prosíme autory, aby své příspěvky zasílali ve formátu MS Word či Open/Libre Office zástupci šéfredaktora na email libor.ansorge(at)vuv.cz

Struktura rukopisu

Struktura rukopisu není striktně definována, přesto by měl rukopis splňovat základní kritéria odborného textu. Povinnými položkami jsou:

  1. Název článku
  2. Jména autorů a kontaktní údaje
  3. Klíčová slova v češtině i angličtině
  4. Český a anglický abstrakt
  5. Text článku
  6. Použitá literatura

Název článku má věcně definovat zaměření článku. Název by měl být výstižný a stručný, doporučený rozsah by neměl překročit 10 slov. Nepoužívejte v názvu zkratky ani odborné termíny definované až v článku.

Jména autorů uvádějte v plném znění tj. plné křestní jméno a příjmení. Kontaktní údaje musí zahrnovat afilaci (název a plnou adresu pracoviště) autora, emailový a telefonický kontakt a pokud autor má ORCID doporučuje se uvádět i ten. Z kontaktních údajů budou zveřejněny v článcích pouze afilace autorů, email a ORCID. Telefonický kontakt slouží redakci pro komunikaci s autory. Pokud není v rukopisu přímo určen kontakt pro korespondenci, má redakce za to, že jím je první autor článku.

Český i anglický musí být obsahově shodný. Je doporučeno, aby v krátkosti shrnul obsah článku včetně v obecné podobě presentovaných hlavních závěrů článku. Doporučený rozsah abstraktu je 100 až 200 slov.

Text článku musí v úvodní části jasně a srozumitelně popsat zkoumané či diskutované hodnocení interakce antroposféry a biosféry. Úvodní část má obsahovat popis aktuálního stavu poznání doložený příslušnými citacemi odborných textů. Odborná část musí jasně deklarovat metody a data použité v článku formou, která umožní čtenáři reprodukci závěrů uváděných v článku. Závěrečná část článku musí shrnovat výsledky a závěry, které z těchto výsledků plynou. Závěrečná část má též obsahovat porovnání výsledků s literárními údaji, diskusi možných příčin případných rozdílů či rozporů apod. K přehlednosti textu přispívá používání grafů a tabulek.

Formátování rukopisu

Rukopis článku je vhodné zasílat bez formátování. V rukopisu používejte pouze tučné, podtržené či skloněné písmo, horní a dolní index. Nadpisy je vhodné zvýraznit číslováním a tučným písmem. Používejte maximálně 3 úrovně nadpisů.

Obrázky je třeba zasílat v samostatném souboru v grafickém formátu, rozlišení a kvalitě vhodném pro publikaci. Doporučuje se používat formát PNG (Portable Network Graphics) nebo některý z vektorových formátů. Není to však podmínkou. V rukopisu, kde by měl být vložen obrázek uveďte text: === zde by měl být obrázek č. X === .

Každý obrázek, graf i tabulka musí být očíslován a opatřen popiskem či legendou. Na všechny obrázky, grafy i tabulky by měl být v textu odkaz.

Rovnice musí být v editovatelné podobě (např. v Microsoft Equation) nikoliv vložená jako obrázek. Každá rovnice musí být číslovaná.

Použitou literaturu není třeba speciálně formátovat; správné formátování zajistí redakce. Proto je důležité, aby seznam literatury obsahoval všechny potřebné údaje pro identifikaci citovaného díla v souladu s ČSN ISO 690:2011. Redakci výrazně usnadní práci, pokud bude uveden zejména digitální identifikátor tzv. DOI.  Pokud autor používá některý bibliografický manažer, doporučuje se vyexportovat použité citace do některého standardního formátu (např. BibTex, BibLaTex, RIS, Zotero RDF, COinS apod.) a tento soubor zaslat redakci též. Časopis ENTECHO používá tzv. hardvardský styl jméno-datum. Šablona stylu v jazyce CSL pro bibliografické manažery (používá např. Zotero, Mendeley, citace.com a další) je dostupná v repozitáři stylů připravený Liborem Ansorgem. Uživatelé bibliografického manažera EndNote mohou použít styl připravený Janem Bartáčkem. Oběma pánům tímto redakce vyjadřuje svůj dík za vytvoření stylů pro tyto rozšířené citační platformy.

Doporučení možných oponentů

Pro urychlení recenzního řízení redakce požaduje doporučení 5 nezávislých oponentů, kteří by mohli oponovat zaslaný rukopis.  Doporučení musí obsahovat jméno oponenta, adresu pracoviště oponenta (případně další kontaktní údaje) a krátké zdůvodnění návrhu daného oponenta. Za nezávislého oponenenta je považován takový oponent, kterého  s autory článku nepojí žádný soukromý či pracovněprávní vztah a který se nepodílel na přípravě článku. Redakce si vyhrazuje právo nevyužít žádného doporučeného oponenta a vybrat vlastní oponenty rukopisu.