Publikační pravidla

Články jsou redakci zasílány prostřednictvím redakčního systému časopisu Entecho.

Každý článek, který je předložen redakci k publikování je šéfredaktorem nebo jeho zástupcem přidělen dle zaměření článku konkrétnímu členu redakční rady (redaktorovi), který je nezávislý na autorovi/autorech předloženého článku.

Redaktor rozhodne o vhodnosti článku k publikaci v časopise Entecho a v případě odborného článku vybere dva nezávislé recenzenty článku.

Všechny odborné články procházejí recenzním řízením minimálně dvěma nezávislými odborníky. Články, které nemají odborný charakter a neprošly recenzním řízením jsou označeny textem “Článek neprošel recenzním řízením”.

Recenzní řízení je anonymní a probíhá kompletně v prostředí redakčního systému časopisu Entecho. Recenzenti odpovídají na připravené otázky, ve kterých hodnotí kvalitu, originálnost a odbornou úroveň článku. Součástí recenzního řízení je deklarace nezávislosti recenzenta na autorovi/autorech článku.

Redaktor na základě zpracovaných recenzních posudků dává vyjádření zda je článek vhodný k publikování  bez úprav či s úpravami, případně o nevhodnosti článku k publikaci v časopise Entecho. V případě velmi rozdílných recenzních posudků nebo v pochybnostech o kvalitě recenzních posudků si může redaktor vyžádat další recenzní posudek od jiného nezávislého oponenta.

Šéfredaktor či jeho zástupce na základě doporučení od redaktora oznámí autorovi výsledky recenzního řízení a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí článku k publikaci. Šéfredaktor může rozhodnutí o přijetí či nepřijetí článku učinit sám nebo po projednání v celé redakční radě.